Maatschappelijk betrokken

Datadigest voldoet aan de eisen van het MVO keurmerk.

Onze maatschappelijke betrokkenheid richt zich op die gebieden waar wij zelf invloed op kunnen uitoefenen. Zo houden we bijvoorbeeld in onze technische adviezen rekening met energieverbruik en belasting voor het milieu.

Daarnaast werken we samen met Jobstap, een organisatie die jongeren begeleid met een arbeidsbeperking en/of grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De jobcoaches van Jobstap ondersteunen jongeren en jong volwassenen die beperkingen ervaren. Bijvoorbeeld autisme (ASS), psychische klachten, niet aangeboren hersenletsel, gedragsproblemen of een (chronische) ziekte.

Datadigest is sponsor van de stichting Vaarwens en Metakids.
Stchting Vaarwens verzorgt individuele gratis dagtochten met mensen die in hun laatste levensfase verkeren.
Stichting Metakids zet zich in voor onderzoek naar en bekendheid van metabole ziekten. Ruim 10.000 Nederlandse gezinnen leven met de slopende gevolgen hiervan. Voor veel kinderen bestaat nog geen goede behandeling waardoor ze ernstig lichamelijk en/of ernstig verstandelijk beperkt raken of vaak al voor hun 18e overlijden.

MVO-Beleidsverklaring

Inleiding
Deze beleidsverklaring is gebaseerd op ISO 26000 en de MVO Prestatieladder, waarbij de onderverdeling is gemaakt tussen People, Planet en Profit. De verklaring maakt onderdeel uit van de strategie van Datadigest B.V.

Bestuur
Datadigest handelt verantwoord en is verantwoordelijk voor de producten die zij levert, respecteert alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en implementeert deze in haar bedrijfsvoering. Zij streeft naar transparantie door te communiceren over eigen MVO prestaties en streeft daarbij naar een goede relatie met haar stakeholders. Tevens houdt Datadigest rekening met de belangen en standpunten van haar stakeholders.

People
Onze werknemers zijn het kapitaal van ons bedrijf. Datadigest hecht daarom veel waarde aan de naleving van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, zoals deze zijn geformuleerd. Dat houdt in dat er sprake is van goede arbeidsomstandigheden, een gezonde en veilige werkplek en omgeving. Wij geloven dat duurzame persoonlijke ontwikkeling positief bijdraagt aan de vitaliteit en inzetbaarheid van onze werknemers en daarom wordt er gekeken naar scholingsbehoefte.

Datadigest heeft meerdere mensen in dienst met een achterstand op de arbeidsmarkt vanwege een arbeidsbeperking. Dit doen we onder andere door samen te werken met Jobstap. Dit is een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk bemiddelt én ondersteuning biedt op de werkvloer aan werknemers en werkgevers door middel van jobcoaching, advies en praktische ondersteuning.

Datadigest respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals de Verenigde Natie deze geformuleerd heeft. Kinderarbeid of dwangarbeid is tegen de principes van Datadigest. Binnen Datadigest is er sprake van vrijheid van meningsuiting en is er ruimte voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of overtuiging.

Planet
Planet heeft betrekking op de ecologische impact van ons bedrijf. Wij streven ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten, zowel direct (bv afvalstromen en energiebronnen), als indirect (leveranciers van producten). Datadigest werkt actief mee om energiegebruik door IT toepassingen te reduceren en neemt in advies naar klanten mee wat het energieverbruik is bij verschillende toepassingen. Daarnaast is milieuzorg een belangrijke zaak voor Datadigest en draagt elke werknemer een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het milieu in zijn of haar directe invloedssfeer.

Profit
Datadigest heeft als belangrijke doelstelling om energiezuinige, milieuvriendelijke toepassingen te adviseren aan haar klanten met als doel de energiebehoefte in Nederland te verkleinen. Hoe meer energiezuinige IT configuraties wij kunnen realiseren, hoe beter het is voor het milieu en onze profit.