Algemene Leveringsvoorwaarden

Download AV

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN van DATADIGEST B.V.

 1. DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap DATADIGEST
 2. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan DATADIGEST B.V.
 3. DATADIGEST: de besloten vennootschap DATADIGEST bekend staand onder en naar buiten toe optredend als opdrachtnemer onder de handelsnaam DATADIGEST
 4. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komst, elke wijziging en aanvulling daarop, alsmede alle precontractuele (rechts)handelingen die ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst hebben plaatsgevonden. Onder Overeenkomst vallen tevens Service Level Agreements, welke onderdeel uitmaken van een Overeenkomst met Opdrachtgever, Werkopdrachten en Abonnementen.
 5. Diensten: alle werkzaamheden, waaronder serviceverlening en handelingen van beheer, door DATADIGEST ter uitvoering van een Overeenkomst voor Opdrachtnemer verricht.
 6. Producten; alle zaken waaronder begrepen documentatie, tekeningen, testapparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door DATADIGEST, die onderwerp zijn van de Overeenkomst met Opdrachtgever.
 7. Werkopdracht: iedere order van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, gegeven aan DATADIGEST
 8. Leveringen: Goederen of diensten welke door DATADIGEST aan Opdrachtgever worden geleverd.
 9. Abonnement: Het abonnement afgesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Bij een abonnement kunnen aanvullende voorwaarden worden overeengekomen. Bijvoorbeeld een fair use policy toevoeging voor webhosting.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Leveringen en Diensten ter zake het verlenen van diensten door DATADIGEST, dit ongeacht of door Opdrachtgever andere voorwaarden toepassing worden verklaard.

2.2 Voorwaarden die afwijken van de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden behoren tot deze algemene voorwaarden, nadat partijen het gebruik en de geldigheid daarvan schriftelijk aan elkaar hebben kenbaar gemaakt en zijn overeengekomen.

2.3 Deze Algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten of aanvullende vervolgopdrachten die DATADIGEST met eenzelfde Opdrachtgever aangaat respectievelijk op basis van een overeenkomst uitvoert of aanvaardt c.q. heeft aanvaard, waaronder mede dient te verstaan zijn of haar (eventuele) rechtsopvolgers.

2.4 In geval van strijdigheid van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden met het bepaalde in de overeenkomst geniet het bepaalde in de overeenkomst de voorrang

2.5 Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst nietig of niet rechtsgeldig zijn of worden blijven de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht. DATADIGEST en opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg treden en tot een nadere regeling komen, zulks met in achtneming van de strekking en de inhoud van de Overeenkomst. Ditzelfde geldt ten aanzien van deze Algemene voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in 2.4.

2.6 Deze voorwaarden zijn naast DATADIGEST inroepbaar door alle (rechts)personen die door haar in het kader van een Opdracht of ter uitvoering van het overeen gekomen zijn ingeschakeld.

2.7 Deze voorwaarden gelden evenzeer, indien voorbereidende rechtshandelingen als bedoeld in het vorige lid niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2.8 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden worden reeds nu en alsdan uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 1. INHOUD EN DUUR OVEREENKOMST

3.1 De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen daaromtrent schriftelijk overeenkomen. Mondelinge toezeggingen binden geen der partijen.

3.2 De dienstverlening welke is neergelegd in de Overeenkomst is op te vatten als een inspanningsverbintenis.

3.3 Tenzij anders is overeengekomen tussen DATADIGEST en Opdrachtgever, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd met zes maanden.  

 1. AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN, EN OPGAVEN EN AANDUIDINGEN VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

4.1 Een aanbieding c.q. prijsopgaaf (offerte) gedaan door DATADIGEST bindt haar niet, maar is uitsluitend op te vatten als het doen van een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Opdrachtgever.

4.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover DATADIGEST een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, of daaraan uitvoering heeft gegeven, tenzij Opdrachtgever bewijst dat DATADIGEST de opdracht van Opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien DATADIGEST voorafgaande aan het sluiten van de Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever DATADIGEST diensten verleent c.q. prestaties levert en nog geen overeenstemming tussen Opdrachtgever en DATADIGEST is bereikt over de prijs en overige voorwaarden voor deze diensten c.q. prestaties, is Opdrachtgever gehouden daarvoor Overeenkomstig de geldende tarieven te betalen. Voor aanvaarding is noodzakelijk dat beide partijen de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard middels het plaatsen van een handtekening onder de overeenkomst, alsmede het plaatsen van een datum van ondertekening; beide partijen dienen een exemplaar daarvan hebben ontvangen.

4.3 Een aanbod is slechts 30 dagen geldig.

4.4 Indien DATADIGEST op verzoek van Opdrachtgever diensten verleent, producten laat gebruiken voordat een overeenkomst door DATADIGEST is aanvaard op een wijze als bedoeld in 4.2 en nog geen overeenstemming is bereikt over de prijs en/of overige voorwaarden van de geleverde diensten, producten of prestaties is de Opdrachtgever gebonden aan het betalen van de alsdan geldende tarieven, welke horen bij de bij voorbaat verleende diensten c.q. geleverde prestaties.

4.5 Alle aanbiedingen met gegevens door DATADIGEST gedaan zijn met de uiterste zorg tot stand gebracht. Desalniettemin zijn afwijkingen niet uit te sluiten. Indien opdrachtgever aantoont dat in redelijkheid van hem niet meer gevergd kan worden dat hij tot afname van de geleverde diensten producten of prestaties wordt verplicht, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, echter voor zover deze ontbinding noodzakelijk is.  

 1. PRIJS

5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in de muntsoort die als wettelijk betaalmiddel geldend is binnen de landsgrenzen van de Europese Unie. De prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de Nederlandse overheid worden opgelegd. Onder prijs wordt mede verstaan de zogenaamde ‘verschotkosten’ (zijnde: administratiekosten, afschrijvingskosten, productiekosten, etc.). Maximaal 3 procent over factuur bedrag, tenzij DATADIGEST anders beslist.

5.2 Indien de overeengekomen prijs is gebaseerd op aantallen en/of hoeveelheden, die rechtstreeks verband houden met de te verrichten diensten c.q. de uit te voeren Opdracht, en bij de verwerking blijkt dat deze grootheden afwijken van hetgeen is overeengekomen, is DATADIGEST gerechtigd de prijs naar rato aan te passen.

5.3 Indien de overeengekomen prijs is gebaseerd op een tarief per uur en de feitelijke bezettingsduur afwijkt van hetgeen partijen zijn overeengekomen, is DATADIGEST gerechtigd de prijs naar rato aan te passen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

5.4 In de gevallen genoemd onder 5.2 en 5.3 wordt de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld onder toezending van een specificatie.

5.5 DATADIGEST behoudt zich het recht voor de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen, indien ontwikkelingen in het prijspeil en andere factoren – zoals onder meer doch niet uitsluitend inkoopprijzen, heffingen of belasting, verzekeringstarieven. loonkosten – die op de prijs van invloed zijn daartoe naar haar inzicht aanleiding geven. Voorgenomen prijswijzigingen worden schriftelijk aan de Opdrachtgever meegedeeld.

5.6 In gevallen van een prijsverhoging tot een percentage gelijk aan de stijging van het prijsindexcijfer gezinsconsumptie, zoals gepubliceerd door het CBS, zal geen grond aanwezig zijn tot eenzijdige opzegging van de gebruiksovereenkomst door Opdrachtgever. Indien DATADIGEST een hogere tariefsaanpassing voorstelt, zal de verhoging van het tarief met het gedeelte dat het genoemde indexcijfer te boven gaat, niet eerder kunnen ingaan dan na verloop van zestig dagen nadat DATADIGEST Opdrachtgever schriftelijk van haar voorstel in kennis heeft gesteld. Alsdan heeft Opdrachtgever het recht binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen tegen de dag waarop de hier bedoelde extra tariefverhoging zou ingaan. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet of niet tijdig opzegt, wordt hij geacht de extra tariefsverhoging te hebben geaccepteerd.  

 1. FACTURERING EN BETALING

6.1 Facturering vindt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – plaats als volgt:

 • Bij duurovereenkomsten jaarlijks of per kwartaal en vooraf
 • Bij incidentele werkzaamheden maandelijks en achteraf

6.2 Betaling geschiedt in Euro’s, tenzij partijen anders overeenkomen.

6.3 Betaling geschiedt zonder korting, compensatie of opschorting.

6.4 Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien integrale betaling binnen deze termijn achterwege blijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

6.5 Bij opdrachten hoger dan € 2.500 dient er – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag binnen 8 dagen na opdrachtbevestiging op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven. Uitlevering zal na het voldoen van deze aanbetaling plaatsvinden.

6.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever terstond een vertragingsrente verschuldigd die overeenkomt met de geldende wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt ter zake als een gehele maand.

6.7 Telkens na afloop van de maand wordt het bedrag waarover rente wordt berekend vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

6.8 Tevens is Opdrachtgever gehouden tot het volledige vergoeding aan DATADIGEST van alle (buiten)gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de vordering met een minimum van EUR. 75,00 administratiekosten.

6.9 Indien Opdrachtgever de inhoud van een door DATADIGEST gestuurde factuur betwist, dient Opdrachtgever DATADIGEST daarvan uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk op de hoogte te stellen en deze betwisting gedocumenteerd te motiveren.

6.10 Bij het verlenen van enige vorm van uitstel van betaling door DATADIGEST aan Opdrachtgever geldt de nieuwe termijn als een fatale termijn, zoals bedoeld in artikel 6.4.  

 1. OPZEGGING

7.1 Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het kalenderjaar, dan wel tegen het einde van de overeengekomen duur, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Indien de voor de opzegging geldende regels niet (volledig) in acht genomen zijn, wordt de opzegging geacht niet te zijn geschied.

7.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder van de partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten onverwijld aan de andere partij te retourneren, onder het voorbehoud dat DATADIGEST van elk document waarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie mag houden, die bestemd is voor de administratie van DATADIGEST.

7.3 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door DATADIGEST heeft Opdrachtgever recht op medewerking van DATADIGEST bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. DATADIGEST behoudt bij (tussentijds) opzegging aanspraak op betaling van declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtgever extra kosten met zich brengt, worden deze kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.  

 1. GEHEIMHOUDING

8.1 DATADIGEST verbindt zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan DATADIGEST of personen waarvan DATADIGEST zich bij de uitvoering van deze Overeenkomst bedient kennisnemen.  

8.2 Behoudens toestemming van de Opdrachtgever is DATADIGEST niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever is verstrekt ten behoeve van de uitvoering aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

8.3 Zonder schriftelijke toestemming van DATADIGEST zal Opdrachtnemer de inhoud van rapporten, sites, specificaties, adviezen of andere al dan niet schriftelijke gedane uitingen van DATADIGEST niet aan derden openbaren, tenzij het bekend maken van de inhoud hiervan aan derden uitdrukkelijk bedoeld is.

8.4 DATADIGEST zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.  

 1. PRIVACY & GEGEVENSVERWERKING

9.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van leverancier relevant is, zal klant leverancier desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

9.2 Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt waarvoor klant op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan leverancier toerekenbaar zijn.

9.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens, die met gebruikmaking van een dienst van leverancier door klant worden verwerkt, ligt bij klant. Klant staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

9.4 Indien leverancier op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van klant, zijn medewerkers of gebruikers, kunnen alle daaraan verbonden kosten aan klant in rekening worden gebracht.

9.5 Indien leverancier als verwerker, als bedoeld in de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, prestaties verricht voor klant, dan is een aanvullende verwerkersovereenkomst van toepassing.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 DATADIGEST behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten ten aanzien waarvan DATADIGEST intellectuele eigendomsrechten geldend kan maken, die zij gebruikt of heeft gebruikt en of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Alle overige intellectuele eigendomsrechten, die reeds voor de datum van de Overeenkomst aan DATADIGEST in eigendom toebehoorden blijven aan DATADIGEST toebehoren.

10.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van DATADIGEST, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, of te exploiteren tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van DATADIGEST. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is het voorgaande van Overeenkomstige toepassing.

10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van DATADIGEST. Alvorens hiertoe over te kunnen gaan zal Opdrachtgever DATADIGEST van haar voornemen op de hoogte brengen.

10.4 Opdrachtgever is het niet toegestaan handelsnamen of andere aan DATADIGEST toebehorende tekens te veranderen of te verwijderen.  

 1. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

11.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, alsmede de volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem aan DATADIGEST verstrekte gegevens.

11.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juist en oordeelkundig gebruik van hetgeen door DATADIGEST is geleverd.

11.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor derden die in zijn opdracht worden aangetrokken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

11.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11.5 Opdrachtgever zal DATADIGEST vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van DATADIGEST daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.  

 1. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Ondanks het feit dat door DATADIGEST de uiterste zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van adviezen, bestanden, de bestandsbeschrijvingen, websites, Opdrachtgevershandleidingen en/of onderdelen daarvan en andere op bestand(en) betrekking hebbende documenten en informatiedragers, is DATADIGEST tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolkomenheden, behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DATADIGEST.

12.2 Ingeval van overmacht is DATADIGEST niet aansprakelijk. Indien sprake is van overmacht dient hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te worden gedaan, zulks onder overlegging van de nodige bewijsstukken.

12.3 Ingeval van aansprakelijkheid aan de zijde van DATADIGEST blijft deze – onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel – beperkt tot de schade die het rechtstreeks gevolg is van de tekortkomingen van DATADIGEST in de uitvoering van de Overeenkomst, derhalve met uitsluiting van alle indirecte schade waaronder bedrijfsschade en voorts ten hoogste tot het bedrag dat in overeenstemming is met de overeengekomen vergoeding voor de verstrekte opdracht, zulks in geval van een zogenaamde opdracht tot een maximum van de vergoeding die de opdrachtgever aan DATADIGEST verschuldigd is voor de periode van drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. In alle gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag van 10.000 EUR.

12.4 DATADIGEST is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten of nalatigheid van personeel in dienst van de Opdrachtgever, dat is betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst, ook ingeval deze zijdens DATADIGEST zijn begeleid of geïnstrueerd, behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

12.5 Iedere vordering op grond van enige aansprakelijkheid aan de zijde van DATADIGEST vervalt indien deze niet binnen een termijn van 6 maanden aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter.

12.6 De aansprakelijkheid ontstaat voorts slechts indien de Opdrachtgever DATADIGEST schriftelijk en voldoende onderbouwd in kennis stelt van de tekortkoming, zulks uiterlijk binnen 14 dagen na het bekend worden daarvan.

12.7 De aansprakelijkheid van DATADIGEST vervalt indien de Opdrachtgever DATADIGEST niet in de gelegenheid heeft gesteld haar verzuim te herstellen en haar daartoe een redelijke termijn te vergunnen.

12.8 Een reeks samenhangende schadevoorvallen wordt ten behoeve van het in dit artikel bepaalde beschouwd als één schadegebeurtenis.  

 1. ONTBINDING

13.1 Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden:

 1. ieder der partijen wanneer aan de wederpartij surseance is verleend, dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of sprake is van een beslaglegging
 2. ieder der partijen, indien enige overmachtstoestand, drie maanden heeft geduurd
 3. indien er sprake is van een dusdanige wijziging van omstandigheden dat in redelijk niet meer verlangd kan worden dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst in stand blijft.

13.2 Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt bij aangetekend schrijven.  

 1. WIJZIGINGEN

14.1 Wijzigingen in de Overeenkomst of aanvullingen daarop – anders dan als gevolg van artikel 3.5 – zijn, zulks met inbegrip van de daaraan verbonden consequenties ten aanzien van prijs en levertijd, slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

14.2 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig of niet rechtsgeldig mochten zijn of worden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene voorwaarden van kracht. Partijen zullen alsdan ter zake deze bepalingen in onderling overleg tot een nadere regeling komen, zulks met inachtneming van de strekking van de Overeenkomst.

14.3 Ingeval van strijdigheid van bepaling(en) in deze voorwaarden met hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, geniet het gestelde in de schriftelijke Overeenkomst voorrang.  

 1. AFLEVERING EN ACCEPTATIE

15.1 Producten van DATADIGEST worden geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever na ontvangst en of (elektronische) aflevering ervan bij Opdrachtgever.

15.2 Tenzij anders is overeengekomen tussen DATADIGEST en Opdrachtgever, gaat het risico bij aflevering c.q. na ontvangst van Producten van DATADIGEST bij Opdrachtgever over.  

 1. INSPECTIE EN RECLAMES

16.1 De Opdrachtgever is verplicht de Producten van DATADIGEST (of het functioneren ervan) onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te inspecteren. Indien niet binnen 8 dagen na ontvangst (c.q. aflevering) van de Producten van DATADIGEST door Opdrachtgever wordt gereclameerd als bedoeld in artikel 16.3 dan worden deze Producten geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever.

16.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat DATADIGEST zal zorgdragen voor installatie van Producten, is opdrachtgever gehouden tijdig en op zijn kosten een veilige en geschikte installatieplaats beschikbaar te stellen en te voorzien van bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten.

16.3 Reclames over de verrichte werkzaamheden, en/of het factuurbedrag dienen binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van enig gebrek of enig ander onvolledigheid, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan DATADIGEST te worden kenbaar gemaakt.

16.4 Eventuele reclames over gebreken aan Producten die zijn te wijten aan fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de factuur of daartoe bestemde specificatie gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst c.q. aflevering van de Producten bij Opdrachtgever schriftelijk aan DATADIGEST door Opdrachtgever worden bekend gemaakt.

16.5 Na ontdekking van het gebrek of onvolledigheid als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, is opdrachtgever verplicht het gebruik, de bewerking, verwerking en installatie (en/of enige andere handeling die hiermee samenhangt)van het (of de) betreffende Product(en) onverwijld te staken.

16.6 Indien het bepaalde in het vorige lid zich werkelijk voordoet stelt Opdrachtgever DATADIGEST in de gelegenheid ter plaatse een onderzoek te (laten) doen naar (de toedracht van) het gebrek of onvolledigheid c.q. een onderzoek te doen naar de omstandigheden van gebruik, bewerking, verwerking en installatie.

16.7 Reclames als bedoeld in het vorige lid, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.  

 1. AFLEVERING EN RISICO

17.1 Het risico gaat van DATADIGEST over op Opdrachtgever, zodra de producten van DATADIGEST door Opdrachtgever zijn ontvangen c.q. bij Opdrachtgever zijn afgeleverd, tenzij anders is overeengekomen.  

 1. LEVERINGSTERMIJNEN

18.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen beschikbaar te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

18.2 Doordat de opdracht beïnvloed kan worden door diverse factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

18.3 Een Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij DATADIGEST de Overeenkomst ook niet geheel uitvoert binnen een na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan overeenkomstig artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.  

 1. OVERNAME PERSONEEL

19.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers van DATADIGEST die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst te (laten) nemen of anderszins opdracht te geven tot het verrichtten van diensten of met deze personen over indiensttreding onderhandelen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DATADIGEST.  

 1. BOETEBEDING

20.1 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 19 zal Opdrachtgever aan DATADIGEST een boete verbeuren waarvan het bedrag overeenkomt met EUR. 56.723 alsmede een boete gelijk aan EUR. 1.135 voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door DATADIGEST voortduurt, onverminderd het recht van DATADIGEST om volledige schadevergoeding te vorderen.  

 1. VERVALTERMIJN

21.1 Voorzover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens DATADIGEST in verband met het verrichten van werkzaamheden door DATADIGEST in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze vervaltermijn gaat in, nadat DATADIGEST de opgedragen werkzaamheden heeft verricht.  

 1. AFSTAND VAN RECHTEN

22.1 Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in een Overeenkomst door DATADIGEST aangegaan met Opdrachtgever zal de rechten en bevoegdheden van DATADIGEST onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.  

 1. NAWERKING

23.1 De bepalingen van een Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging ervan van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.  

 1. FASERING

24.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat de aflevering van Producten en/of het verrichten van Diensten door DATADIGEST in fasen zal geschieden, is DATADIGEST gerechtigd het verrichten van haar prestaties die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  

 1. WIJZIGINGEN IN RECHTSPERSONEN OPDRACHTGEVER

25.1 In geval van verandering van (de zeggenschap in) de rechtspersoon van opdrachtgever, blijft Opdrachtgever onverminderd gebonden aan zijn verplichting uit Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen. Ingeval van een dergelijke verandering is Opdrachtgever verplicht zulks terstond schriftelijk bekend te maken aan DATADIGEST.  

 1. UITVOERING DOOR DERDEN

26.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen staat het DATADIGEST te allen tijde vrij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen op te dragen aan een daartoe bekwame derde partij  

 1. GARANTIES

27.1 Indien DATADIGEST producten, die zij van een derde heeft afgenomen en geleverd gekregen doorlevert aan Opdrachtgever biedt DATADIGEST geen verdergaande garantie of aansprakelijkheid dan waarop DATADIGEST ten opzichte van zijn toeleverancier zou zijn.

27.2 DATADIGEST garandeert dat de door haar geleverde diensten en prestaties op een vakbekwame wijze zullen worden verricht enerzijds, en voor de duur van de Overeenkomst de door DATADIGEST (eventueel) ingeschakelde derde voldoen en zullen voldoen aan de prestatie-eisen en kwaliteitseisen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.  

 1. GESCHILLEN

28.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 28.2 Geschillen worden getracht om in redelijkheid en volgens zakelijke verhoudingen buiten rechte opgelost middels het in overleg treden met elkaar, en indien daar geen oplossing naar tevredenheid van beiden kan worden gevonden, bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage tenzij de geschillen behoren tot de competentie van de kantonrechter.